มกราคม 2561
5 มกราคม 2561 แถลงข่าวการเปิดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 30 ฟิตสมองก่อนสอบ
5 มกราคม 2561 การสัมมนาอาจารย์และครูแนะแนวทั่วประเทศ ประจำปี 2561
11 มกราคม 2561 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 โครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ที่ มก.
15 มกราคม 2561 พิธีมอบทุนการศึกษานิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. ประจำปีการศึกษา 2560
15 มกราคม 2561 พิธีรับมอบเงินจัดตั้งกองทุนองค์การนิสิตปี 2517-18
16 มกราคม 2561 แถลงข่าวการจัดงานบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 11
17 มกราคม 2561 แถลงข่าวการจัดประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6
19 มกราคม 2561 แถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561
23 มกราคม 2561 แถลงข่าวการจัดประชุมอธิการบดีนานาชาติ เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนา มก.
26 มกราคม 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561
30 มกราคม 2561 พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 “ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]