มกราคม 2562
4 มกราคม 2562 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถานีวิทยุ มก.กับ กรมกิจการผู้สูงอายุ
6 มกราคม 2562 พิธีเปิดการประชุมสภาผู้แทนนิสิต-นักศึกษา อาเซียน ครั้งที่ 1
9 มกราคม 2562 พิธีให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ และมอบธงมหาวิทยาลัยแก่หัวหน้าคณะนักกีฬา
9 มกราคม 2562 โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืน
10 มกราคม 2562 พิธีลงนามการนำศูนย์ข้อมูล RECOFTC เข้าในระบบเครือข่ายห้องสมุด มก.
11 มกราคม 2562 พิธีเปิดอาคาร KU GREEN
11 มกราคม 2562 การเสวนาทางวิชาการ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์-แผ่นดินไหว ภัยที่ไม่อาจมองข้าม
14 มกราคม 2562 พิธีเปิดให้บริการรถสวัสดิการระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Go Green
17 มกราคม 2562 แถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562
18 มกราคม 2562 ให้โอวาทแก่นิสิตผู้รับทุนเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก. สู่สากล
25 มกราคม 2562 พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 “เกษตรศาสตร์นำไทย นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
25 มกราคม 2562 การประกวดผลไม้ งานเกษตรแฟร์ 2562
26 มกราคม 2562 การประกวดปลากัด งานเกษตรแฟร์ 2562
26 มกราคม 2562 การประกวดไม้ตัดดอก งานเกษตรแฟร์ 2562
26 มกราคม 2562 การประกวดไม้ประดับ งานเกษตรแฟร์ 2562
27 มกราคม 2562 การประกวดแพะและแกะ งานเกษตรแฟร์ 2562
27 มกราคม 2562 การประกวดกล้วยไม้ งานเกษตรแฟร์ 2562
28 มกราคม 2562 การแข่งขันจัดตู้ปลา งานเกษตรแฟร์ 2562
28 มกราคม 2562 การแข่งขันวาดภาพระดับอนุบาล งานเกษตรแฟร์ 2562
29 มกราคม 2562 พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 “ชุมชนโลกาภิวัตน์ สู่สังคมไทยยุคดิจิทัล”
30 มกราคม 2562 ภาพการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]