การประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry Conference (PACCON)
 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry Conference (PACCON) และทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง “Searches for Bioactive Natural Products” การเสาะหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ

การประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry Conference (PACCON) ดังกล่าว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมเคมีและ สาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา และเพื่อเปิดเวทีให้นักวิทยาศาสตร์สาขาเคมีและเคมีประยุกต์ทั้งในและต่างประเทศได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนเป็นการผลักดันให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ บางกอก กรุงเทพมหานคร

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]