นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 โครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ที่ มก.

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 โครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและสารประโยชน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การเลือกคณะวิชา แนะนำสาขาอาชีพ บรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]