แถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0” และ “เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร ผลงานนวัตกรรม งานวิจัยสู่เกษตรกร และประชาชน ทั้งยังเป็นการให้ความสำคัญต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพที่ถือว่าเป็นหลักของประเทศที่จะช่วยเสริมสร้างประเทศไทยให้อยู่รอดและมีความเข้มแข็งมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้

สำหรับการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติปี 2561 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน และทุก ๆ 5 ปีจะหมุนเวียนการจัดงานไปยังส่วนภูมิภาคต่าง ๆ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่วนกลาง) ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]