พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถานีวิทยุ มก.กับ กรมกิจการผู้สูงอายุ

 

 

 

ผศ.รัชด ชมพูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ) โดยเชื่อมโยงเครือข่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพ สาธารณสุข การดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ และผู้ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ ผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อดิจิทัลของเครือข่ายสถานีวิทยุ มก. เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]