พิธีเปิดการประชุมสภาผู้แทนนิสิต-นักศึกษา อาเซียน ครั้งที่ 1

 

 

 

รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาผู้แทนนิสิต-นักศึกษา อาเซียน ครั้งที่ 1 Movement to the future: EMPOWERING ASEAN YOUTH FOR BEING GLOBAL CITIZENS ซึ่งสภานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีผู้บริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตจากคณะต่าง ๆ และสภานิสิต นักศึกษาจากประเทศ จีน กัมพูชา พม่า บรูไน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย เข้าร่วมในการประชุม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]