ต้อนรับคณะดูงานด้านการประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

 

 

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในงานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ระดับคณะวิชาและกองต่างๆ ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร การผลิต เผยแพร่และการนำเสนอข่าวสารต่างๆ ของงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]