มอบเงินจัดตั้งกองทุน “นายแพทย์บุญส่ง – สุภาพ เลขะกุล” ในมูลนิธิ มก.

 

 

 

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินจำนวน 500,000 บาท จากคุณทิพย์ เลขะกุล เพื่อจัดตั้งกองทุน “นายแพทย์บุญส่ง – สุภาพ เลขะกุล” ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ดอกผลมอบเป็นทุนการศึกษานิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]