พิธีประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ มก.ประจำปี 2561

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 และการสัมมนาเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]