วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะครอบครัวของสามบูรพาจารย์ ชมรม มก. อาวุโส มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การบริหารองค์การนิสิต สภาผู้แทนนิสิต องค์การบริหารองค์การนิสิต บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ สำนัก สถาบัน กอง วิทยาเขต นิสิตเก่ารุ่นต่าง ๆ นิสิตปัจจุบัน หน่วยงาน สมาคม คณะบุคคลต่างๆ พิธีรดน้ำคารวะบูรพาจารย์และพิธีสงฆ์
 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]