โครงการสัมมนาผู้แทนนิสิต 4 วิทยาเขต ครั้งที่ 17

 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้แทนนิสิต 4 วิทยาเขต ครั้งที่ 17 และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทนิสิต นักศึกษา ในฐานะคนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน การสัมมนาครั้งนี้จัดโดยสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อให้สภาผู้แทนนิสิตทั้ง 4 วิทยาเขต ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบูรณาการการทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]