มีนาคม 2560
2 มีนาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
3 มีนาคม 2560 เสวนาวิชาการเรื่อง ธรรมาภิบาลป่าไม้เพื่อเศรษฐกิจไทย
3 มีนาคม 2560 ต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะผู้วิจัย
4 มีนาคม 2560

นิสิต มก. คว้ารางวัลชนะเลิศ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016

6 มีนาคม 2560 พิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลโครงการรางวัลคุณภาพและมอบประกาศเชิดชูเกียรติ
8 มีนาคม 2560 พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ
9 มีนาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
9 มีนาคม 2560 วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 51
14 มีนาคม 2560 การบรรยายพิเศษ “The Netherland’s Top Sectors : Policy and Implementation”
15 มีนาคม 2560 บริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด มอบทุนการศึกษาให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
16 มีนาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
16 มีนาคม 2560 ต้อนรับ Prof. Mario Giordano, Vice President, Unverita Politecnica delle Marche, Italy
17 มีนาคม 2560 ปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ"
21 มีนาคม 2560 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
23 มีนาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
23 มีนาคม 2560 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “ KU ผึ้งงานนิสิต 4.0”
24 มีนาคม 2560 เสวนาทางวิชาการ เรื่อง เกษตรศาสตร์หาคำตอบ เกษตรอินทรีย์ดีจริงหรือ?
30 มีนาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
30 มีนาคม 2560 แถลงข่าวความสำเร็จของนักธรณีวิทยาไทยที่ร่วมทีมสำรวจขั้วโลกใต้
31 มีนาคม 2560 สัมมนา การป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน : การจัดซื้อจัดจ้างและอื่นๆ
31 มีนาคม 2560 สัมมนาสภาผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 14
31 มีนาคม 2560 พิธีมอบสิทธิและนวัตกรรมการผลิตหมุดยึดแผ่นดามและแผ่นดามกระดูกสำหรับสัตว์เล็ก
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]