พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ “ KU ผึ้งงานนิสิต 4.0”

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ลงนามร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ KU ผึ้งงานนิสิต 4.0” ระหว่างกองกิจการนิสิต และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตคณะต่างๆ นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต ประธานสภาผู้แทนนิสิต ผู้นำนิสิต และเจ้าหน้าที่หน่วยจัดหางานและฐานข้อมูลเพื่อการมีงานทำงานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 กองกิจการนิสิต อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]