มีนาคม 2561
1 มีนาคม 2561 พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา
2 มีนาคม 2561 วงดนตรีสากลเคยูแบนด์ แสดงสดในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
5 มีนาคม 2561 พิธีลงนามทางวิชาการระหว่าง มก.กับ Iwate Prefectural University
5 มีนาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม
7 มีนาคม 2561 วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มก. ครบรอบ 44 ป
7 มีนาคม 2561 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับโรงพยาบาลราชวิถี
9 มีนาคม 2561 พิธีมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2560
12 มีนาคม 2561 พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ระยะที่สอง
12 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่นิสิตที่สร้างชื่อเสียง
13 มีนาคม 2561 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการปนเปื้อนในดินฯ
19 มีนาคม 2561

นิทรรศการแสดงผลงานวิจัย KU Research to Business EXPO 2018

21 มีนาคม 2561 งานกตเวทิตาจิต "99 ปี ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร"
22 มีนาคม 2561 การสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4
22 มีนาคม 2561 สัมมนา การพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและการฝึกปฏิบัติเชิงเทคนิคที่บุคลากรควรรู้
23 มีนาคม 2561 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มก.กับ CAAS
23 มีนาคม 2561 พิธีมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม TGD Award 2018
26 มีนาคม 2561 งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 27
28 มีนาคม 2561 การประชุม The Netherlands – Thai Agriculture & Food Forum 2018
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]