พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ระยะที่สอง

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย อันประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย มุ่งเป้า RUN for Thailand : to sustainable development วิจัยเพื่อประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นับเป็นความร่วมมือระยะที่สองของ RUN ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2566) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]