โครงการ Read @ KU อ่านทุกที่ใน มก.

 

 

 

 

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ Read @ KU อ่านทุกที่ใน มก. จุดที่ 9-11 เพื่อส่งเสริมการอ่านโดยการกระจายหนังสือไปยังจุดพักรอในมหาวิทยาลัย เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงหนังสือของนิสิตและบุคลากร เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการโดยสำนักหอสมุด ร่วมกับหน่วยงานในวิทยาเขตบางเขนและ Scrap Lab คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 ณ หอพักนิสิตชายแสงจันทร์ หอพักนิสิตหญิงพุทธชาติ และ Too fast To sleep มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]