พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยนวัตกรรมและการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามร่วมกับ นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ในบันทึกความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยนวัตกรรมและการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน และกล่าวถึงเจตนารมณ์ในความร่วมมือของสองหน่วยงาน โดยมี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดี และรศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวถึงความเป็นมาของความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]