บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม พอเพียง และมีแบบแผนให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]