พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย สูตรแป้งคัพเค้กจากเมล็ดข้าวไรซ์เบอรี่

 

 

 

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “สูตรแป้งคัพเค้กจากเมล็ดข้าวไรซ์เบอรี่กึ่งสำเร็จรูป และปลายข้าวไรซ์เบอรี่กึ่งสำเร็จรูปในไมโครเวฟและกรรมวิธีการผลิต” กับ คุณพัทธนันท์ เดชปองสมสิทธิ์ (แพทย์แผนตะวันออก) บริษัท ทรูบุญ ฟาร์มา จำกัด เป็นเวลา 10 ปี (27 เมษายน 2561 – 26 เมษายน 2571) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]