พฤษภาคม 2560
1 พฤษภาคม 2560 พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมไอที (Digital KU Awards) ครั้งที่ 1
1 พฤษภาคม 2560 พิธีรับมอบทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
2 พฤษภาคม 2560 นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบผู้บริหาร มก.
2 พฤษภาคม 2560 Innovative Startup @ KU ครั้งที่ 1
4 พฤษภาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
10 พฤษภาคม 2560 พิธีทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560
11 พฤษภาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
11 พฤษภาคม 2560 การแถลงข่าว “ความสำเร็จในการปล่อยวัวแดงคืนสู่ป่าธรรมชาติอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลก”
16 พฤษภาคม 2560 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาเยาวชนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer
18 พฤษภาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
18 พฤษภาคม 2560 พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ ฯ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง
18 พฤษภาคม 2560 พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อกำหนดกระบวนร่างแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาฟุตบอลอย่างยั่งยืน
19 พฤษภาคม 2560 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับบริษัทมานิตย์ฟาร์ม
25 พฤษภาคม 2560 การเสวนา เรื่อง “คุณภาพทุเรียนไทย จะไปถึง 4.0 หรือ อยู่ที่ 0.4”
26 พฤษภาคม 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพและกิจการนิสิตสู่สากล
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]