รับมอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินจากคุณพูศักดิ์ หิรัณยตระกูล จากบริษัทพาราไซแอนติพิค จำกัด จำนวน 300,000 บาท และ ผศ.ดร.พรสวาท วัฒนกูล จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]