พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาเยาวชนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องการพัฒนาเยาวชนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ และ Smart Farmer เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]