การเสวนา เรื่อง “คุณภาพทุเรียนไทย จะไปถึง 4.0 หรือ อยู่ที่ 0.4”

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “คุณภาพทุเรียนไทย จะไปถึง 4.0 หรือ อยู่ที่ 0.4” เพิ่อนำเสนอข้อมูลทางวิชาการที่ เป็นประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการการผลิตทุเรียนของไทยตั้งแต่ต้นทาง ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามความต้องการของผู้บริโภค เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]