โครงการพัฒนาศักยภาพและกิจการนิสิตสู่สากล

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่ผู้นำนิสิตทั้งสี่วิทยาเขต เนื่องในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ในโครงการพัฒนาศักยภาพและกิจการนิสิตสู่สากล เพื่อให้นิสิตและบุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]