พฤษภาคม 2561
3 พฤษภาคม 2561 แถลงข่าวข้อเท็จจริง เรื่อง เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด”
4 พฤษภาคม 2561 พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาทางวิชาการร่วมกันด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร
11 พฤษภาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างชาติ
15 พฤษภาคม 2561 พิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติแก่นิสิตผู้สร้างชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัย
17 พฤษภาคม 2561 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มก.กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]