แถลงข่าวข้อเท็จจริง เรื่อง เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด”

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นประธานการแถลงข่าวข้อเท็จจริง เรื่อง เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนโครงการปุ๋ยสั่งตัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ นักวิจัยเจ้าของผลงาน “ปุ๋ยสั่งตัด” งานวิจัยครั้งแรกของประเทศไทยที่นำหลักคิด “การเกษตรแม่นยำ”และ “ระบบสารสนเทศ” มาใช้ ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ลงพื้นที่ขยายผลปุ๋ยสั่งตัด ผู้ใหญ่ร่ม วรรณประเสริฐ และ คุณศิริพร สุปัญญาพาณิชย์ เกษตรกรผู้ใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]