พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มก.กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย และการพยากรณ์ทางการเกษตรด้านต่างๆ นำไปสู่การวางแผนและการกำหนดทิศทางการพัฒนาของเกษตรของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]