ลงนามโครงการพิเศษการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ DNA  Technology

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในบันทึกความร่วมมือ โครงการพิเศษการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ DNA  Technology และโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ปทุมธานี

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]