มิถุนายน 2560
1 มิถุนายน 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
1 มิถุนายน 2560 การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 (I-KUSTARS 2017)
5 มิถุนายน 2560 วันรำลึกรัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน ประจำปี 2560
6 มิถุนายน 2560

พิธีรับมอบรถแทร็กเตอร์จาก บริษัทยันม่าร์ เอสพี จำกัด

6 มิถุนายน 2560

มก.มอบเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สถาบันการบินพลเรือน

8 มิถุนายน 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
8 มิถุนายน 2560 พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร "การประกอบอาหารไทยและการบริหารจัดการร้านอาหารไทย ระดับมืออาชีพ" รุ่นที่ 1/2560
9 มิถุนายน 2560 โครงการสัมมนาการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานแก่ผู้บริหารสายสนับสนุน
12 มิถุนายน 2560 รับมอบเงินสนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ โครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน ปีที่ 5
14 มิถุนายน 2560 ต้อนรับเอกอัครราชฑูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
14 มิถุนายน 2560 การประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation and Healthy Living for Sustainability
15 มิถุนายน 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
15 มิถุนายน 2560 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
15 มิถุนายน 2560 KU Hi-trees : A Get-together for International Organizations in Kasetsart University
19 มิถุนายน 2560 ลงนามความร่วมมือในการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการวัตถุดิบเชื้อเพลิงพลังงานจากไม้โตเร็ว
21 มิถุนายน 2560 ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตฯ กราบรักษาการอธิการบดี เนื่องในวันไหว้คร
22 มิถุนายน 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
22 มิถุนายน 2560 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และพิธีมุฑิตาจิต ชมรม มก.อาวุโส
23 มิถุนายน 2560 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการศูนย์สำรองข้อมูลสภากาชาดไทยกรณีภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site)
27 มิถุนายน 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือการบริหารงาน 6 หมวด ตามเกณฑ์ EdPEX (หมวด 2 กลยุทธ์)
28 มิถุนายน 2560 เสวนาวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”
29 มิถุนายน 2560 พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
29 มิถุนายน 2560 โครงการกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ รัชกาลที่ 9
29 มิถุนายน 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ (BRAND’S Summer Tutor Camp)
30 มิถุนายน 2560 อบรมการใช้งานระบบมาตรฐานเอกลักษณ์องค์กร มก. (KU Corporate Identity Implementation Workshop)
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]