มิถุนายน 2561
1 มิถุนายน 2561 พิธีมอบรางวัลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
5 มิถุนายน 2561

วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ฯ ทรงหว่านข้าว

5 มิถุนายน 2561 มก.แถลงข่าว แนะนำหลักสูตรบูรณาการเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
6 มิถุนายน 2561 International Seminar on Promoting Rice Farmer’s Market Through value-adding Activities
8 มิถุนายน 2561 การนำเสนอผลการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเชิงนิเวศคุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน
12 มิถุนายน 2561 ต้อนรับคณะจาก China Three Gorges University
14 มิถุนายน 2561 แถลงข่าวการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ 2561 “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”
19 มิถุนายน 2561 ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตฯ กราบรักษาการอธิการบดี เนื่องในวันไหว้ครู
21 มิถุนายน 2561 พิธีเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ประจำปีพุทธศักราช 2561
22 มิถุนายน 2561 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
25 มิถุนายน 2561 พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง มก.กับ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
26 มิถุนายน 2561 การเปิดตัวหนังสือ “The story of Kasetsart 50 : The most important cassava variety in the world”
29 มิถุนายน 2561 การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 “พลิกโฉมอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล”
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]