อบรมการใช้งานระบบมาตรฐานเอกลักษณ์องค์กร มก. (KU Corporate Identity Implementation Workshop)

 

 

 

 

ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบมาตรฐานเอกลักษณ์องค์กร มก. (KU Corporate Identity Implementation Workshop) เพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าใจถึงแนวทางในการใช้งานระบบมาตรฐานเอกลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 406 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]