พิธีมอบรางวัลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ อาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงาน ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมถึงแนวทางในการพัฒนางานวิจัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]