มก.แถลงข่าว แนะนำหลักสูตรบูรณาการเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

 

 

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานแถลงข่าว แนะนำหลักสูตรบูรณาการเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับผู้เรียนในปีการศึกษา 2561 เป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เน้นการสร้างนักวิชาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ เกษตรกรแบบผู้ประกอบการ ซึ่งตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและการพัฒนาประเทศ ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตร พร้อมทั้งยังเปิดกว้างให้ผู้เรียนสามารถเรียนและเก็บสะสมหน่วยกิตการเรียน ที่เรียกว่าโครงการธนาคารหน่วยกิต เพื่อขอรับปริญญาบัตรได้อีกด้วย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับผู้เรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มวัยเรียน ได้แก่ นักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชาที่เรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา อุดมศึกษา และยังไม่ได้ทำงาน

2. กลุ่มวัยทำงาน ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 มีประสบการณ์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชาที่เรียน ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา

3. กลุ่มผู้สูงวัย ได้แก่ กลุ่มที่พ้นจากวัยทำงาน แต่มีความประสงค์จะหาความรู้เพิ่มเติม หรือต้องการวิชาชีพเพื่อประกอบธุรกิจขนาดเล็ก

4. กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.6 แต่มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชาที่เรียน

กำหนดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบ 4 (กลุ่มนักเรียน ม.6,ปวช.,ปวส.) วันที่ 12-16 มิถุนายน 2561 และ TCAS รอบ 5 วันที่ 5-12 กรกฎาคม 2561 และกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงวัย ประชาชนทั่วไป (ได้รับประกาศนียบัตร) เปิดรับตรงผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 18 – 31 กรกฎาคม 2561 จำนวนรับ 300 คน (ชุดวิชาละ 40 คน) ดูรายละเอียดได้ที่ admission.ku.ac.th

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]