การนำเสนอผลการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเชิงนิเวศคุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงนิเวศคุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน จัดโดยคณะวนศาสตร์ มก.ร่วมกับคณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเชิงนิเวศในคุ้งบางกระเจ้า ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต ชุมชนคุ้งบางกระเจ้า และผู้ที่สนใจทั่วไป ให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]