โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

 

 

 

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (KU Empowering Executives for Excellence) Phase 1 Core Content เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายอย่างสัมฤทธิ์ผล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 804 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]