กรกฎาคม 2558
1 กรกฎาคม 2558 การประชุม “สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1”
2 กรกฎาคม 2558 พิธีรับมอบเงินสนับสนุนการศึกษา “กองทุนศาสตราจารย์บุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์”
3 กรกฎาคม 2558

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ

3 กรกฎาคม 2558

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ

6 กรกฎาคม 2558 การประกวดโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
9 กรกฎาคม 2558

การประชุมวิชาการเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเฮลิคอปเตอร์แบบไร้นักบินเพื่อการเกษตร

10 กรกฎาคม 2558 คนบันเทิงร่วมปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์ โครงการ Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่"
13 กรกฎาคม 2558 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “AUN-QA” และ “CUPT-QA”
13 กรกฎาคม 2558 โครงการสัมมนาผู้บริหาร มก. หลักสูตร “การบริหารจัดการภาควิชาสู่ความเป็นเลิศ”
13 กรกฎาคม 2558 งานแสดงความยินดีเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากร ที่นำชื่อเสียงมาสู่ มก.
14 กรกฎาคม 2558 โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557
20 กรกฎาคม 2558 การประชุมผู้บริหารระดับสูงวาระพิเศษ มก. ศักราชใหม่ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
20 กรกฎาคม 2558 บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
22 กรกฎาคม 2558 แถลงข่าวการจัดงาน โครงการหลวง'46
24 กรกฏาคม 2558 การสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558
28 กรกฏาคม 2558 ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
28 กรกฏาคม 2558 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
30 กรกฏาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]