พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. กับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

 

 

 

 

ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]