พัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่

 

 

 

 

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน งาน“Agri-Big Data Run’s Way” การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งดำเนินการโดยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร หรือ “RUN” อันประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการเกษตรขนาดใหญ่ผ่านทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย ใน 4 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มการพัฒนาระบบการผลิตพืชและสัตว์

2.กลุ่มการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตและสิ่งแวดล้อม

3.กลุ่มการบริหารจัดการและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในอาชีพ

4.กลุ่มการพัฒนาระบบดิจิทัลและสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]