บริษัททีแม็กซ์ซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบซอฟท์แวร์เพื่อการศึกษา ให้ มก.

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบซอฟท์แวร์เพื่อการศึกษา มูลค่า 2,000,000 เหรียญสหรัฐฯ จากคุณศิรินุช สรารัตน์ Country Manager & CEO บริษัททีแม็กซ์ซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานซอฟท์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
[Back]