มอบโล่แสดงความขอบคุณให้แก่ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบโล่แสดงความขอบคุณให้แก่ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งมาจนครบวาระ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
[Back]