ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมชี้แจงข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พึงประสงค์ เพื่อให้บุคลากร นิสิต และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]