พิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินงานเชิงบูรณาการ มก.-สกสว.

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการฝ่ายภารกิจกำกับและติดตามการใช้งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในบันทึกความร่วมมือในการดำเนินงานเชิงบูรณาการ โครงการนวัตกรรมการพัฒนาความสามารถของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจัดการความเสี่ยงสำหรับการผลิตโคและธุรกิจนม : กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]