พิธีลงนามความร่วมมือโครงการกระบวนการสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 

รศ.ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ร่วมลงนามกับ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ นางฐิตาภา สมิตินนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน ภายใต้โครงการ “กระบวนการสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริง” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 2562 ณ ห้องทองเอก อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]