สิงหาคม 2561
1 สิงหาคม 2561 โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน และสู่อ้อมกอดนนทรี ประจำปีการศึกษา 2561
2 สิงหาคม 2561 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทย (ทรคท.)
3 สิงหาคม 2561 พิธีเปิดงานโครงการหลวง49 "สืบสาน รักษา ต่อยอด อย่างยั่งยืน"
7 สิงหาคม 2561 พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ
7 สิงหาคม 2561 แถลงข่าวการขับเคลื่อน “ปุ๋ยสั่งตัด” สู่เกษตรกร
9 สิงหาคม 2561 นิทรรศการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล”
10 สิงหาคม 2561 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
15 สิงหาคม 2561

เสวนาเรื่อง อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 4: อาหารปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน” กรณีไร้ไขมันทรานส์

16 สิงหาคม 2561 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ San Pablo Colleges
16 สิงหาคม 2561 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
17 สิงหาคม 2561 พิธีลงนามการวิจัยและพัฒนาแปลงสาธิตการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงาน
17 สิงหาคม 2561 พิธีลงนามพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อศึกษาในหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
20 สิงหาคม 2561 พิธีลงนามขยายโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สู่ภูมิภาค
21 สิงหาคม 2561 เสวนาวิชาการ เรื่อง “เจาะลึกแนวทางการรับรองไม้ยืนต้น 58 ชนิด หลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่”
22 สิงหาคม 2561 การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2561 “การปฏิรูปป่าไม้แห่งชาติ”
22 สิงหาคม 2561 พิธีลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
23 สิงหาคม 2561 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารระดับสูงสู่ความเป็นเลิศ Phase 3 Effective Audit
24 สิงหาคม 2561 การเสวนาเรื่อง “กระทรวงใหม่ : โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย”
27 สิงหาคม 2561 สำนักหอสมุด มก.คว้ารางวัล "Thailand Energy Awards 2018" ด้านอนุรักษ์พลังงาน
28 สิงหาคม 2561 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Fast Track สู่ตำแหน่งชำนาญการ
28 สิงหาคม 2561 รับมอบเงินสนับสนุนชมรมรักบี้ฟุตบอล มก.
30 สิงหาคม 2561 สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2561
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]