สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562 การประชุมวิชาการประจำปี โครงการศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
1 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล
1 สิงหาคม 2562 ต้อนรับคณะจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
2 สิงหาคม 2562 การสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายการศึกษาทั่วไป เรื่องแนวโน้มศึกษาทั่วไปในอนาคตฯ
2 สิงหาคม 2562 รับฟังการนำเสนอสรุปประเด็นในการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
2 สิงหาคม 2562 พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562
7 สิงหาคม 2562 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
9 สิงหาคม 2562 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดงาน "โครงการหลวง 50"
11 สิงหาคม 2562 พิธีเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13
13 สิงหาคม 2562 ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National University of Laos
13 สิงหาคม 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
15 สิงหาคม 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21 สิงหาคม 2562 โครงการประชุม นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจัดการความเสี่ยงสำหรับการผลิตนมโคและธุรกิจนม
22 สิงหาคม 2562 งานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 18
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]