เปิดตัวโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในอุตสาหกรรมอาหาร (R&D Talent Development Program for Food Industry) ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบุคลากรที่มีความสามารถในการทำวิจัยได้ด้วยตนเอง และนำร่องรูปแบบการบริหารหน่วยงานพัฒนานักวิจัยในภาคเอกชน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]