การอบรมด้านการบริหารการเงินให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับกลาง

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการอบรมผู้บริหารระดับกลาง Capacity Building: Internal Workshop on Modernization of Financial Management for Financial Managers ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ Advancing University Financial Management Practices in Southeast Asia (ADVENSE) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในกรอบ ERASMUS+ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพต่อสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 1201 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]