การเสวนาความเสี่ยง “มหาวิทยาลัยจะใช้ทรัพยากรมาบริหารความเสี่ยง หรือใช้ความเสี่ยงมาบริหารทรัพยากร”

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการเสวนาความเสี่ยง เรื่อง “มหาวิทยาลัยจะใช้ทรัพยากรมาบริหารความเสี่ยง หรือใช้ความเสี่ยงมาบริหารทรัพยากร” จัดโดยสำนักงานตรวจสอบภายใน มก. ในกรอบความคิดของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตระหนักในความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง สามารถใช้ทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงตามแผนได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]