ลงนามความร่วมทางวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพบก

 

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ พลตรีศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ในบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการด้านการพัฒนาศักยภาพยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพบกและการป้องกันประเทศ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน กับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]